KONFERENCE

NOVÝ
STAVEBNÍ
ZÁKON

22. 6. 2023 I PRAHA

Hlavním cílem konference je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem (zákon č. 283/2021 Sb.) ve znění jeho tzv. věcné novely (zákon č. 152/2023 Sb., s účinností od 1. 7. 2023), která přinesla zásadní změny zejména v institucionální oblasti. Na tyto změny navázaly další změny v částech zákona, které jsou způsobeny přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. První část konference se proto bude věnovat základním principům a cílům nového stavebního zákona, institucionální struktuře stavebních úřadů a novým pojmům, které nový stavební zákon přináší. Druhá část konference bude věnována změnám v územním plánování a třetí část konference se zaměří na změny v oblasti povolování, kolaudace a odstraňování staveb. Opomenuta nebudou ani přechodná ustanovení nového stavebního zákona. Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel.

Místo konání a datum

Čtvrtek 22. června 2023
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kongresový sál – Knihovna
Kamýcká 1218
165 00 Praha-Suchdol

Dopravní spojení

MHD: ze stanice metra (trasa A) Dejvická autobusem 107 nebo 147 do stanice Zemědělská univerzita,
jízda trvá cca 8–10 min. Cesta pěšky ze stanice autobusu do knihovny ČZU je na mapě vyznačena modře.

Autem: z Dejvic po ulici Jugoslávských partyzánů směr Roztoky (Podbabskou a Roztockou ulicí podél řeky) stále po hlavní silnici směr Suchdol po ulici Kamýcká. Poté zabočit na ulici Sídlištní viz červená trasa na mapě.

Parkování je možné u budovy Knihovny ČZU.

Program konference

8:00        Prezence

9:00        Úvodní slovo

9:10        1. blok

  • Cíle a principy nového stavebního zákona
  • Základní pojmy nové právní úpravy/změny oproti dosavadní právní úpravě
  • Institucionální struktura stavebních úřadů
  • Dotčené orgány

10:40      Přestávka na kávu

11:00     2. blok

  • Základní principy územního plánování
  • Nástroje územního plánování
  • Pořizování územně plánovacích dokumentací
   – změny oproti dosavadní právní úpravě
  • Odchylky a změny od dosavadní právní úpravy

12:30      Oběd

13:30      3. blok

  • Nové hmotné stavební právo
  • Role autorizovaných osob v novém stavebním zákoně
  • Nový povolovací režim
  • Kolaudace staveb a změny v užívání staveb
  • Odstraňování staveb

15:00      Přestávka na kávu

15:20      Diskuse, dotazy

Předpokládané ukončení konference do 16:30 hod.
Změna programu vyhrazena.

Přednášející

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

Ředitel odboru územního plánování MMR, lektor na přípravných kurzech ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro územní plánování, předseda zkušebních komisí, garant předmětů Pořizování a rozhodování v území a Příprava na ZOZ na Fakultě životního prostředí ČZÚ. Spoluautor nového stavebního zákona a několika dílčích novel.

Ing. Žanet Hadžić, CSc.

Ředitelka odboru stavebního řádu MMR, lektorka na přípravných kurzech ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro územní rozhodování, stavební řád a vyvlastnění, lektorka přípravných seminářů k autorizačním zkouškám ČKAIT. Spoluautorka nového stavebního zákona a několika dílčích novel.

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.

Legislativní odbor MMR, člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo, člen rozkladové komise ministra pro místní rozvoj a ministra zdravotnictví, odborný asistent Katedry správního práva a finančního práva Univerzity Palackého v Olomouci. Spoluautor nového stavebního zákona a několika dílčích novel.

Vložné

Vložné pro prezenční formu obsahuje vstup na konferenci, tištěné informační materiály, možnost přímé diskuse, coffee break a oběd.

Člen ČKAIT:

Vložné prezenční forma 2 290 Kč

Vložné při účasti on-line 1 490 Kč

Nečlen ČKAIT:

Vložné prezenční forma 3 690 Kč

Vložné při účasti on-line 2 250 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

Pokyny pro platbu:

 • Identifikace platby: jméno a příjmení účastníka
 • Variabilní symbol je generovaný po přihlášení – číslo registrace/přihlášky
 • Zálohovou fakturu vystavíme a odešleme na požádání.

Vložné uhraďte bankovním převodem na účet č. 161782314/0300, nejpozději do 5 dnů od registrace/přihlášení, jinak bude vaše registrace zrušena.

Daňový doklad je vystavován na adresu plátce uvedenou v přihlašovacím formuláři a účastník kurzu jej obdrží v den konání konference.

Uzávěrka přihlášek:

Nejpozději do 18. 6. 2023 nebo při naplnění kapacity sálu.

Akreditace:

Konference je zařazena do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocena 1 kreditním bodem. Potvrzení o účasti v programu CŽV vystavíme na vyžádání.

Registrace uzavřena

V případě účasti více osob z jedné společnost nás, prosím, kontaktujte na
telefon:
227 090 501 nebo e-mail: seminare@ic-ckait.cz

V případě dotazů, nás prosím kontaktujte na telefon:
227 090 501 nebo e-mail: seminare@ic-ckait.cz

Partneři

Partneři

Mediální partneři

Záštita